PRIVACY STATEMENT DAILYFLEX PERSONEELSDIENSTEN

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Indien u ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken overeenkomstig dit privacy statement.

AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING

Technische informatie - Evenals veel andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina's van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies - De website maakt gebruik van "cookies", een technologie waarmee informatie op de computer van de website-gebruiker wordt geïnstalleerd om de website toe te laten om toekomstige bezoeken via die computer te herkennen. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de website. De door cookies verkregen informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om u te kunnen herkennen als eerdere gebruiker van de website, om uw activiteiten op de website te volgen, om uw behoeften te kunnen invullen, om een gepersonaliseerde webpagina inhoud en informatie voor uw gebruik aan te bieden, om online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van uw persoonsgegevens, en om in andere opzichten uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Dit kan evenwel het gebruiksgemak van de website evenals de mogelijkheid om bepaalde functies van de website te gebruiken negatief beïnvloeden. Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social Media - Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Wij verwijzen naar de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

GEBRUIKTE INFORMATIE

Traceringsinformatie - Het is mogelijk dat Dailyflex niet-persoonsgebonden gegevens gebruikt voor het opstellen van geaggregeerde gegevensrapporten over de demografie van de websitegebruikers en het gebruik van de website, en deze rapporten vervolgens doorgeeft aan derden. Geen van de gegevens in deze rapporten is op enigerlei wijze in verband te brengen met de identiteit of met andere persoonsgegevens van de individuele gebruikers.

OVERIGE ZAKEN

Beveiliging - Wij doen er alles aan om onze servers, toepassingen en databanken te beveiligen tegen de ongeoorloofde toegang en gebruik door onbevoegden; we doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de in ons bezit zijnde gegevens te beschermen. Helaas kan niemand 100% beveiliging garanderen. Als u zich specifiek zorgen maakt over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens dan raden wij u aan deze informatie niet via het Internet te versturen.

Andere websites - De website kan links bevatten naar andere websites of Internetbronnen. Als u op één van deze links klikt maakt u contact met een andere website of Internetbron die mogelijk vrijwillig, dan wel d.m.v. cookies of een andere technologie, gegevens over u kan verzamelen. Dailyflex heeft geen controle over deze websites of Internetbronnen en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de manier waarop deze uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken. U dient het privacybeleid van deze andere websites en Internetbronnen na te kijken om zicht te krijgen op de manier waarop deze sites gegevens inwinnen en gebruiken.

Wijzigingen in de privacy-mededeling - Dailyflex kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze mededeling die van invloed kunnen zijn op uw toekomstig gebruik van de website. Dit gebeurt d.m.v. het plaatsen van een aangepaste mededeling op de website, op een duidelijk zichtbare plaats.

Mededeling gegevensbescherming werknemers [Nederland] (waaronder kandidaten (uitzendkrachten), sollicitanten en vast personeel Dailyflex)
Dailyflex hecht veel belang aan uw privacy, en we doen er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken volgens de normen inzake gegevensbescherming.
Waar nodig verwerkt Dailyflex uw persoonsgegevens (i) om een werknemers- of personeels/arbeidsbemiddelingrelatie met u aan te knopen en te onderhouden, (ii) om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen beoordelen, u te informeren omtrent geschikte opportuniteiten, u opleidingsmogelijkheden of dienstverlening bij verandering van loopbaan aan te bieden, en werkgelegenheid of opdrachten voor u te regelen; (iii) voor de uitbouw van onze commerciële relaties; (iv) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en voor, selectie- en evaluatiedoeleinden; (v) om u te informeren omtrent andere door ons geboden diensten; en (vi) om bedrijfsrisico's te kunnen beheersen, gerechtelijke vorderingen en rechtsgedingen te regelen en te behartigen en rechterlijke vonnissen en overige wettelijke verplichtingen en voorschriften te kunnen nakomen. Dailyflex verwerkt gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is om haar wettelijke verplichtingen te voldoen, met uw toestemming, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met "gevoelige persoonsgegevens" wordt bedoeld gegevens omtrent ras of etnische afkomst, politieke opinie, godsdienstige of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven. Dailyflex kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar cliënten, Dailyflex entiteiten, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Dailyflex diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties, aan sollicitanten en andere bedrijfspartners, en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door middel van een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen omvattende privacy-wetgeving hebben. In elk van deze gevallen heeft Dailyflex de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. U kunt uw recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens uitoefenen, of verdere informatie opvragen of een klacht indienen, door een e-mail te sturen naar info@dailyflex.nl.

Mededeling omtrent gegevensbescherming voor zakelijke partners in Nederland (voor cliënten, leveranciers, verkopers en ELKE ANDERE INSTANTIE waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf)


Dailyflex verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen noodzakelijk (i) om een handelsrelatie met de onderneming op te bouwen en te onderhouden, (ii) om het bedrijfspersoneel te informeren over nieuwe businessmogelijkheden, (iii) voor normaal intern gebruik binnen Dailyflex, zoals voor de financiële administratie en boekhouding, juridische doeleinden en managementsfuncties, en (iv) om gerechtelijke vorderingen en rechtsgedingen te regelen en te behartigen en rechterlijke vonnissen en overige wettelijke verplichtingen en voorschriften na te leven. Dailyflex verwerkt gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien dit vereist is om haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, met toestemming van de betrokkene, of indien dit anders toegelaten is door of krachtens de wet. Dailyflex kan de van haar bedrijfspartners verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Dailyflex-entiteiten, aan sollicitanten, zakenpartners, en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Dailyflex hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan locaties in het buitenland, met inbegrip van landen die geen omvattende privacy-wetgeving hebben. In elk van deze gevallen heeft Dailyflex de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. U kunt uw recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens uitoefenen, of verdere informatie verkrijgen, door een e-mail te sturen aan info@Dailyflex.nl

Wil je meer weten over ons?

Lees dan verder over ons team...

Ons team!

Belangrijke downloads

Handig en belangrijk...

Downloads

Dailyflex Jupiter 128
Postbus 42
2675 ZG Honselersdijk

Bel ons


T 0174 29 40 41
E info@han.works
Kvk 27262927

Mail ons